TITULARITAT DEL WEB En compliment amb el deure d’informació recollit en article 10 de la Llei 34/2002, d'11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i del Comerç Electrònic les dades del titular responsable de la web són:

JOANA SOCIAS LOZANO
DNI 46691122H
MERCAT DE LA PLAÇA DE CUBA, PARADA NÚM. 11
08302 MATARÓ
ESPAÑA

Correu electrònic de contacte: cigrosalat@gmail.com

CONDICIONS GENERALS

Aquest portal ofereix el servei de compra en línia de productes de Cigró Salat. Aquest establiment ofereix els seus productes a través del web i serà responsable de forma exclusiva dels mateixos i, en concret de la seva informació i descripció, els preus i la disponibilitat. L’usuari pagarà en línia el preu dels diferents productes i escollirà el dia que els rebrà en el seu domicili en els dies indicats a la web.

Per a poder fer ús del servei de compra d’aquesta web els usuaris s’han de registrar emplenant el formulari de registre i rebent un “nom d’usuari” i una “clau” personal i intransferible. L’accés i l’ús d’aquest portal atribueix la condició d’Usuari, que accepta els termes i condicions generals per a poder utilitzar tots els serveis i informació que es faciliten des del portal. El portal es reserva el dret de poder modificar l’avis legal sense tenir l’obligació de notificar-ho prèviament. Sempre serà d’aplicació les normes publicades en el moment que l’usuari fa la comanda. L’usuari manifesta ser major d’edat i disposar de capacitat jurídica suficient. Igualment, accepta que l’accés i la utilització del Web es fa sota la seva única i exclusiva responsabilitat.

Com a proveïdor del servei, CIGRO SALAT (JOANA SOCIAS LOZANO DNI 46691122H) està obligada a prestar els serveis oferts per la web, a garantir la confidencialitat, així com a respondre a les reclamacions que poguessin presentar-se en els termes legals establerts. És responsabilitat de l’usuari garantir la veracitat de les dades, i, donat el cas que fossin falses o inexactes, CIGRO SALAT (JOANA SOCIAS LOZANO DNI 46691122H) es reserva el dret de prohibir-li l’accés a la web. L’usuari registrat es compromet a fer un ús adequat i a mantenir en secret la contrasenya i el nom d’usuari assignat per poder accedir al servei. L’usuari respondrà de les despeses i danys i perjudicis ocasionats per la utilització del servei per qualsevol tercer que faci un ús fraudulent de les seves claus així com per la pèrdua d’aquestes. En cas de pèrdua de les claus, si us plau, contactar amb el correu cigrosalat@gmail.com.

CIGRO SALAT (JOANA SOCIAS LOZANO DNI 46691122H) manifesta l’ús de “cookies” a la seva pàgina web.

L’usuari es compromet a utilitzar la web de www.cigrosalat.cat d’acord amb la llei, amb la qual es disposen aquestes condicions generals, respectant la moral, els bons costums i l’ordre públic. Els danys i perjudicis que (JOANA SOCIAS LOZANO DNI 46691122H) pot patir a conseqüència de l’incompliment d’aquestes condicions generals seran responsabilitat de l’usuari. L’usuari podrà, en tot moment, donar-se de baixa, sense que aquesta decisió pugui tenir caràcter retroactiu, acreditant la seva personalitat, mitjançant un correu a cigrosalat@gmail.com. L’empresa es reserva la facultat de modificar en qualsevol moment les condicions generals d’ús del portal. En tot cas, es recomana que l’usuari consulti periòdicament les presents condicions generals d’ús del portal, ja que poden ser modificades.

Les condicions generals i, si s’escau, els canvis a aquestes condicions que es puguin realitzar, seran acceptats per l’usuari cada vegada que faci efectiva una compra a través de la pàgina de www.cigrosalat.cat L’usuari accepta que la utilització del Portal serà efectuada amb objectius estrictament personals, privats i particulars. L’usuari no podrà utilitzar el portal per a activitats contràries a la llei, la moral i l’ordre públic així com per a finalitats prohibides o que vulnerin o lesionin drets de tercers. Així mateix, queda prohibida la difusió, emmagatzematge i/o la gestió de dades o continguts que infringeixin drets de tercers o qualssevol normatives reguladores de drets de propietat intel·lectual o industrial. Així mateix, l’usuari no podrà utilitzar el portal per transmetre, emmagatzemar, divulgar promoure o distribuir dades o continguts que siguin portadors de virus o qualsevol altre codi informàtic, arxius o programes dissenyats per interrompre, destruir o perjudicar el funcionament de qualsevol programa o equip informàtic o de telecomunicacions. L’usuari s’obliga a indemnitzar i a mantenir indemne al portal per qualsevol dany, perjudici, sanció, multa, pena o indemnització que hagi de fer front el portal.

Tots els preus inclouen l’impost sobre el valor afegit (IVA). L’usuari podrà comprovar si el web de www.cigrosalat.cat presta servei a la seva zona clicant a l'apartat LLIURAMENT de la web. El Servei de lliurament a domicili té un cost que s’indica a la web, i que apareix indicat en el moment de confirmar la comanda. Aquest cost, igualment, és acceptat pel client en el moment d’acceptar i enviar la comanda. L’usuari podrà fer comandes les 24 hores del dia els 365 dies de l’any.

Aquestes condicions generals són d’aplicació excepte en aquells casos derivats de causa de força major. TITULARITAT DEL WEB En compliment amb el deure d’informació recollit en article 10 de la Llei 34/2002, d'11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i del Comerç Electrònic les dades del titular responsable de la web són: CIGRO SALAT (JOANA SOCIAS LOZANO DNI 46691122H).

MERCAT DE LA PLAÇA DE CUBA, PARADA NUM. 11
08302 MATARÓ

Correu electrònic de contacte: cigrosalat@gmail.com

 

RESPONSABILITAT

El portal no garanteix la disponibilitat contínua i permanent dels serveis, quedant d’aquesta manera exonerada de qualsevol responsabilitat per possibles danys i perjudicis causats com a conseqüència de la manca de disponibilitat del servei per motius de força major o errors en les xarxes telemàtiques de transferència de dades, aliens a la seva voluntat, o per desconnexions realitzades per treballs de millora o manteniment dels equips i sistemes informàtics. En aquests casos, el portal farà els seus millors esforços per avisar amb una antelació de 24 hores a la interrupció. El portal no serà responsable per la interrupció, suspensió o finalització de la informació o serveis. Així mateix, no es responsabilitza de les possibles omissions, pèrdues d’informació, dades, configuracions, accessos indeguts o vulneració de la confidencialitat que tinguin origen en problemes tècnics, de comunicacions o omissions humanes, causades per tercers o no imputables al portal. Tampoc respondrà dels danys produïts per atacs informàtics o causats per virus que afectin programes informàtics, sistemes de comunicacions o equips utilitzats pel Portal però fabricats o facilitats per un tercer.

El portal podrà, sota la seva única discreció, denegar, retirar, suspendre i / o bloquejar en qualsevol moment i sense necessitat de previ avís l’accés a la informació i serveis a aquells usuaris que incompleixin les presents normes. Exceptuant els casos que la Llei imposi expressament el contrari, i exclusivament amb la mesura i extensió en què ho imposi, el propietari del web no garanteix ni assumeix cap responsabilitat pel que fa als possibles danys i perjudicis causats per l’ús i utilització de la informació, dades i serveis del portal.

El propietari del web exclou, fins on permet l’ordenament jurídic, qualsevol responsabilitat pels danys i perjudicis de tota naturalesa derivats de: a) La impossibilitat d’accés al lloc web o la falta de veracitat, exactitud, exhaustivitat i / o actualitat dels continguts, així com l’existència de vicis i defectes de tota classe dels continguts transmesos, difosos, emmagatzemats, posats a disposició als que s’hagi accedit a través del lloc web o dels serveis que s’ofereixen. b) La presència de virus o d’altres elements en els continguts que puguin produir alteracions en els sistemes informàtics, documents electrònics o dades dels usuaris. c) L’incompliment de les lleis, la bona fe, l’ordre públic, els usos del tràfic i el present avís legal a conseqüència de l’ús incorrecte del lloc web.

PAGAMENT I LLIURAMENT DELS PRODUCTES

La forma de pagament de la botiga en línia serà mitjançant targeta bancària a través de TPV virtual. Només el banc té accés a les dades bancàries vinculades a la targeta de l’usuari, de manera que CIGRO SALAT (JOANA SOCIAS LOZANO DNI 46691122H) no coneix ni registra aquestes dades durant l’operació de pagament ni en qualsevol altre moment. 

Degut a les particularitats de les comandes amb productes frescos de mercat al gust i al tall, seguirem el següent procés pel pagament de la comanda:

1 – Al finalitzar el procés de compra de la comanda a la plana web es formalitzarà una garantia de crèdit a la seva targeta de crèdit, el que ens permet no cobrar l’import definitiu fins que la comanda no estigui formalitzada.

2 – Un cop s’ha confirmat desde la parada la disponibilitat de tots els productes en les seves quantitats justes i la seva comanda està preparada, ja es coneix l’import definitiu de de la seva comanda i es procedeix a cobrar l’import real de la comanda. En aquest moment es quan s’entendrà formalitzada la compra.

3 – En cas de que, al preparar la comanda, l’import final sigui superior al 114% de l’import formalitzat a la garantia de crèdit, llavors s’enviarà un email perquè el client pugui validar el nou preu i el sistema llavors cobrarà l’import sobrant del 114%. Fins que no es formatlitzi el pagament del preu complementari no s’entendrà formalitzada la compra.

4 - El client queda informat que la compra del producte s’efectua directament a CIGRO SALAT (JOANA SOCIAS LOZANO DNI 46691122H) queda exonerada de qualsevol responsabilitat al respecte sent merament intermediari.

DRET DE DESISTIMIENT

No es tindrà dret de desistiment ja que es tracta d’una comanda elaborada al gust i al tall, i, per tant, s’entén que és un producte personalitzat, i perquè es tracta de productes que es poden deteriorar o caducar amb rapidesa.

PAGAMENT SEGUR AMB TARGETA DE CRÈDIT VISA O MASTERCAD

Garantim que cadascuna de les transaccions realitzades en nom de la botiga online propietat de CIGRO SALAT (JOANA SOCIAS LOZANO DNI 46691122H) és 100% segura. Totes les operacions que impliquin la transmissió de dades personals o bancàries es realitzen en un entorn segur. CIGRO SALAT (JOANA SOCIAS LOZANO DNI 46691122H) fa servir un servidor basat en tecnologia de seguretat estàndard SSL (Secure Socked Layer). Tota la informació que el client ens transmet viatja xifrada a través de la xarxa.

Així mateix, les dades sobre la seva targeta de crèdit no queden registrades en cap base de dades sinó que van directament al TPV (Terminal Punt de Venda) del banc.

A més a més, informem que, en un esforç per a proporcionar major seguretat als propietaris de les targetes de crèdit, hem incorporat a la nostra passarel.la de pagaments el sistema de pagament segur denominat CES (Comerç Electrònic Segur). D’aquesta forma, si vostè és titular d’una targeta “securitzada” sempre podrà efectuar pagaments amb targeta VISA o MASTERCARD a la nostra botiga online.

En el cas de que la seva targeta no estigui adherida a aquest sistema de pagament, CIGRO SALAT (JOANA SOCIAS LOZANO DNI 46691122H) només admetrà el pagament amb targeta VISA o MASTERCARD a clients amb una antiguitat i fiabilitat demostrades anteriorment.

En tots dos casos, al pagar amb targeta VISA o MASTERCARD es sol·licitaran sempre les següents dades: el número de targeta, la data de caducitat, i un Codi de Validació que coincideix amb les 3 últimes xifres del número imprès en cursiva en el dors de la seva targeta VISA o MASTERCARD, oferint, d’aquesta forma, més garanties respecte de la seguretat en la transacció.

Important: El frau amb targeta de crèdit és un delicte i CIGRO SALAT (JOANA SOCIAS LOZANO DNI 46691122H) podrà formalitzar acció judicial contra tot aquell que realitzi una transacció fraudulenta en la nostra botiga online.

FACTURACIÓ

Si l’usuari desitja rebre una factura de la seva compra, hauria d'enviar un correu electrònic a cigrosalat@gmail.com. Si l’usuari ha oblidat demanar la factura, podrà fer-ho al correu cigrosalat@gmail.com fins com a màxim el dia 16 del mes següent d’haver realitzat la compra (Reial Decret 1496/2003).

PROTECCIÓ DE DADES

En compliment del que disposa la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal (LOPD) s’informa l’usuari que totes les dades que ens proporcioni seran incorporades a un fitxer, creat i mantingut sota la responsabilitat de l’empresa, la qual manifesta que és titular de fitxers amb dades de caràcter personal degudament inscrits en el Registre General de l’Agència Espanyola de Protecció de dades i que, en virtut del que estableix la LOPD, manifesta que ha obtingut aquestes dades de manera legal i complint les disposicions establertes en la normativa de protecció de dades de caràcter personal. L’encarregat del tractament únicament accedirà i tractarà les dades contingudes en els fitxers d’acord amb les instruccions del responsable i únicament els utilitzarà o aplicarà per a realitzar, per compte del responsable, els serveis específicament contractats.

L’usuari pot exercir el seu dret d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició enviant un correu electrònic a cigrosalat@gmail.com La sol·licitud ha d’acomplir amb el següent contingut mínim legalment establert: Nom i cognoms Fotocòpia del DNI, signatura electrònica o còpia escanejada del DNI Petició concreta Adreça a efectes de notificacions Data i signatura del sol·licitant.

PROPIETAT INTEL·LECTUAL I INDUSTRIAL

“L’empresa” és titular de tots els drets de propietat intel·lectual i industrial de la seva pàgina web, així com dels elements continguts en aquesta. Tots els drets estan reservats. En virtut del que disposen els articles 8 i 32.1, paràgraf segon, de la Llei de Propietat Intel·lectual, queden expressament prohibides la reproducció, la distribució i la comunicació pública, inclosa la seva modalitat de posada a disposició, de la totalitat o part dels continguts d’aquesta pàgina web, amb fins comercials, en qualsevol suport i per qualsevol mitjà tècnic, sense l’autorització de l'empresa.

POLÍTICA DE COOKIES

L’empresa informa de la seva política de cookies, complint així amb el que preveu l’article 22.2 de la Llei 34/2002, d'11 de juliol de Serveis de la Societat de la Informació i de Comerç Electrònic. Cookie és un fitxer que es descarrega al seu ordinador en accedir a determinades pàgines web. Les cookies permeten a una pàgina web, entre altres coses, emmagatzemar i recuperar informació sobre els hàbits de navegació d’un usuari o del seu equip i, depenent de la informació que continguin i de la forma en què utilitzi el seu equip, es poden utilitzar per reconèixer a l’usuari. El navegador de l’usuari memoritza cookies al disc dur només durant la sessió actual ocupant un espai de memòria mínim i no perjudicant el seu ordinador. Les cookies no contenen cap mena d’informació personal específica, i la majoria de les mateixes s’esborren del disc dur en finalitzar la sessió de navegador. La majoria dels navegadors accepten com a estàndard a les cookies i, amb independència d'aquestes, permeten o impedeixen en la configuració de seguretat les cookies temporals o memoritzades.

Sense el seu consentiment mitjançant l’activació de les cookies, no crearà un enllaç a les cookies les dades memoritzades amb les seves dades personals proporcionades en el moment del registre o la compra.

En el nostre web només fem servir cookies, sempre que l'usuari ho accepti en el moment del registre, per tal de poder recordar-li les seves claus d'accés.

L’Usuari accepta expressament, per la utilització d’aquest portal, el tractament de la informació recollida en la forma i amb les finalitats anteriorment esmentats. I així mateix reconeix conèixer la possibilitat de rebutjar el tractament d’aquestes dades o informació rebutjant l’ús de cookies mitjançant la selecció de la configuració apropiada a tal fi al seu navegador. Si bé aquesta opció de bloqueig de cookies en el vostre navegador pot no permetre-li l’ús ple de totes les funcionalitats del web. Pot vostè permetre, bloquejar o eliminar les cookies instal·lades en el seu equip mitjançant la configuració de les opcions del navegador en el vostre ordinador.

LEGISLACIÓ APLICABLE I JURISDICCIÓ

La relació entre l’empresa i Usuari es regirà per la normativa espanyola vigent i qualsevol controvèrsia se sotmetrà als Jutjats i tribunals de la Ciutat de Mataró